Medlemskab

Bliv medlem hos vognmandslauget

– meld dig ind I dag og blev en del af holdet

Vognmandslaugets formål og dets medlemsforhold

Vognmandslaugets formål er at varetage medlemmernes økonomiske, faglige og sociale interesser, og til opnåelse af dette formål skal Lauget blandt andet gennem bekæmpelse af usund konkurrence søge tilvejebragt et godt sammenhold mellem vognmandsnæringens udøvere og i øvrigt på enhver måde virke for at sikre Laugets medlemmer de bedst mulige betingelser for udøvelsen af deres erhverv.

Dette formål skal i videst muligt omfang tages i betragtning ved afgørelse af, hvorvidt et Laugsmedlem har gjort sig skyldig i overtrædelse af Laugsartiklerne.

Det er ethvert Laugsmedlems pligt at arbejde for at skabe det bedst mulige kollegiale sammenhold.

Lauget er optaget under Dansk Transport og Logistik (DTL), som er medlem af Dansk Erhverv (DE), og Laugets medlemmer er dermed underkastet DTL’s og DE’s vedtægter og bestemmelser.

DTL’s medlemsblad “DTL Magasinet” sendes gratis til alle aktive Laugsmedlemmer.

“DTL Magasinet”, www.vognmandslauget.dk og “Lauget Informerer” er Laugets officielle kommunikationskanaler, og enhver meddelelse, samt påbud eller forbud, der er bekendtgjort i disse publikationer, betragtes som kommet til samtlige Laugsmedlemmers kundskab.

Medlemsvirksomheder, som beskæftiger fremmed arbejdskraft, skal følge de for transportbranchen gældende løn- og arbejdsvilkår, jf. herved DTL´s Etiske Normer.

Kontakt os

Er du interesseret i at blive en del af Vognmandslauget, så kontakt os igennem formularen her.
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på telefon: +45 33 21 24 14

Optagelse af medlemmer

  1. Som Laugsmedlem kan optages enhver, der fra sit forretnings sted i Danmark driver lovligt erhverv som vognmand, og som har en væsentlig berettiget interesse i medlemskab.
  2. Begæring om optagelse sendes til Laugskontoret, og samtidig deponeres et indskud, som fastsættes af Laugsbestyrelsen, samt kontingent.
  3. Drives en forretning i selskabsform, er det selskabet som sådan, der er medlem, og det skal meddeles Lauget, hvem der repræsenterer selskabet i Lauget.
  4. Enhver, der optages som medlem, skal underskrive en særlig indmeldelsesblanket.
  5. Optagelse af et medlem sker med forbehold af DTL’s afgørelse i hvert enkelt tilfælde. Ved optagelsen får det nye medlem udleveret og er underkastet, et eksemplar af Laugets vedtægter, således som de er ved indmeldelsen, og som de senere på lovlig vis måtte blive ændret.
  6. Ved indmeldelsen i Lauget modtager Laugsmedlemmet et Laugsbrev og et emblem.

Kontingent

  1. Kontingentet er opdelt i 8 grupper. Det enkelte medlems indplacering sker ud fra den pågældendes lønsum.  Kontingentet fastsættes af Laugsforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen
  2. Kontingentet beregnes efter de retningslinjer, der er fastsat i DTL’s kontingentregulativ og betales kvartårligt ved påkrav efter bestemmelserne i § 7 i DTL’s vedtægter.
  3. Til Lauget indbetales kontingent for medlemskab i DTL.
  4. Ophører et Laugsmedlem med at drive forretning, kan medlemmet, dersom han/hun er fyldt 60 år eller har stået i Lauget i mindst 20 år, ansøge Laugsbestyrelsen om at blive passivt medlem mod et kontingent, som fastsættes af Laugsbestyrelsen.
Gruppe Lønsumsgruppe
1 Ingen udbetalt arbejdsløn
1 Biforeningsmedlem
2 Lønsum under kr. 500.000
3 Lønsum kr. 500.000 > 1.500.000
4 Lønsum kr. 500.000 > 1.500.000
5 Lønsum kr. 3.000.000 > 4.500.000
6 Lønsum kr. 4.500.000 > 6.000.000
7 Lønsum kr. 6.000.000 > 7.500.000
8 Lønsum kr. 6.000.000 > 7.500.000